§ 1

1. Rejestracja zgłoszeń on-line jest elektroniczną rejestracją kandydatów zamierzających uczestniczyć w różnych wydarzeniach edukacyjnych oferowanych lub organizowanych przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, zwaną dalej AHE, i ma na celu ułatwienie kandydatom uzyskanie statusu uczestnika wskazanych wydarzeń, zwanych dalej Wydarzeniami.

2. Wydarzenia mogą mieć postać konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń i innych produktów edukacyjnych lub imprez naukowych.

§ 2

AHE prowadzi elektroniczną rejestrację (on-line) kandydatów na uczestników Wydarzeń.

§ 3

Rejestracja on-line jest realizowana w okresach poprzedzających dane Wydarzenie wyznaczonych harmonogramami organizacji Wydarzeń, dostępnymi na stronie internetowej AHE: wydarzeniawodzislaw.ahe.lodz.pl / szkolenia-wodzislaw.pl

§ 4

Do rejestracji on-line służy system ewidencjonowania podań kandydatów, znajdujący się na stronie internetowej:  wydarzeniawodzislaw.ahe.lodz.pl / szkolenia-wodzislaw.pl

§ 5

1. Kandydat do udziału w Wydarzeniu, korzystający z rejestracji on-line poprzez system ewidencjonowania podań, dokonuje zgłoszenia udziału i wykonuje czynności zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej wydarzeniawodzislaw.ahe.lodz.pl / szkolenia-wodzislaw.pl

2. Dokonanie zgłoszenia wymaga podania w formularzu internetowym danych osobowych obejmujących:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres e-mail (poczty elektronicznej),
 4. numer telefonu,
 5. nazwę, adres, NIP nabywcy nie będącego osobą fizyczną,
 6. nazwę, adres odbiorcy nie będącego osobą fizyczną,

3. Kandydat w formularzu internetowym zaznacza odpowiednie opcje zawarcia umowy o udział w Wydarzeniu, wraz z wyborem opcji cenowej i wskazaniem warunków skorzystania z obowiązujących rabatów cenowych.

4. Kandydat uzyskuje informacje o dalszej drodze postępowania rejestracyjnego poprzez podane indywidualne konto e-mail.

5. Kandydat zobowiązany jest do sprawdzania podanego w zgłoszeniu konta e-mail.

§ 6

1. Dokonanie przez kandydata rejestracji zgłoszenia, nie oznacza zawarcia umowy na udział w Wydarzeniu.

2. AHE zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej liczby uczestników Wydarzenia, poniżej której Wydarzenie może nie być realizowane. Minimalna liczba uczestników Wydarzenia zostanie podana w ogłoszeniu o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na dane Wydarzenie. Przez uczestnika Wydarzenia rozumie się osobę, która dokonała prawidłowego zgłoszenia udziału w Wydarzeniu, zawarła umowę na udział w Wydarzeniu i uiściła przewidzianą umową opłatę za udział w Wydarzeniu.

3. Zawarcie umowy o udział w Wydarzeniu nastąpi po potwierdzeniu przez AHE spełnienia przez kandydata warunków udziału w Wydarzeniu oraz warunków skorzystania z obowiązujących rabatów cenowych.

4. Zawarcie umowy o udział w Wydarzeniu nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej po potwierdzeniu przez zarejestrowanego kandydata woli uczestnictwa w Wydarzeniu i uiszczeniu całej lub ustalonej przez AHE części opłaty za udział w Wydarzeniu.

5. Wysokość opłat za udział w Wydarzeniu i warunki korzystania z rabatów cenowych zostaną podane w ogłoszeniu o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na dane Wydarzenie.

§ 7

1. Zawarcie umowy o udział w Wydarzeniu jest równoznaczne ze złożeniem przez zarejestrowanego kandydata oświadczeń następujących treści:

 1. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
 2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
 3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (rejestracja on-line),
 4. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez AHE w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, w sposób określony niniejszym Regulaminem,
 5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od AHE, a także informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu strony internetowej AHE.

2. Zarejestrowany kandydat może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zawartą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. AHE może wypowiedzieć umowę o udział w Wydarzeniu, jeśli:

 1. cel rejestracji bądź sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania AHE,
 2. działalność zarejestrowanego kandydata jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 3. otrzymała zawiadomienie od właściwych organów o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 4. zarejestrowany kandydat dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych do innych kandydatów bądź AHE,
 5. zarejestrowany kandydat narusza postanowienia Regulaminu,
 6. podane przez kandydata dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o udział w Wydarzeniu składane przez AHE zostanie przesłane na podany przez kandydata w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług składane przez zarejestrowanego kandydata może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 wynosi 14 dni.

6. Zarejestrowanemu kandydatowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wystarczy wysłanie oświadczenia na adres e-mail AHE: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej.

7. Prawo, o którym mowa w ust. 6, nie przysługuje zarejestrowanemu kandydatowi w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą zarejestrowanego kandydata, przed upływem terminu określonego w ust. 6.

§ 8.

1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych przez zarejestrowanego kandydata w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2014.1182 j.t. ze zm.) jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (90-212), ul. Sterlinga nr 26. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na potrzeby realizacji procesu rejestracji, przebiegu i realizacji Wydarzenia oraz działań związanych z monitorowaniem i egzekucją opłat, jak też w celach archiwalnych. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe w związku z trybem i warunkami rejestracji ustalonymi przez AHE.

2. Połączenie ze stroną wydarzeniawodzislaw.ahe.lodz.pl / szkolenia-wodzislaw.pl jest szyfrowane przy użycu nowoczesnego zestawu szyfrów TLS 1.2 . Połączenie jest uwierzytelniane i szyfrowane algorytmem AES_128_GCM, a mechanizm wymiany kluczy to ECDHE_RSA

3. Kandydat do udziału w Wydarzeniu, korzystający z rejestracji on-line, składa następujące oświadczenia:

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rejestracji zgłoszeń on-line na wydarzenia edukacyjne organizowane przez AHE. Oświadczam, że znane mi są informacje zawarte na stronie internetowej systemu wydarzeniawodzislaw.ahe.lodz.pl
 2. Przyjmuję do wiadomości, że we wszystkich sprawach związanych z procesem rejestracji mogę kontaktować się z AHE.
 3. Przyjmuję do wiadomości, że informacje dotyczące procesu rejestracyjnego będą mi przekazywane za pośrednictwem mojego indywidualnego adresu poczty elektronicznej, jednocześnie wyrażają na to zgodę. Zobowiązuję się do ich bieżącego odczytywania i jednocześnie oświadczam, że znane mi są wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.
 4. Zobowiązuję się do bezzwłocznego informowania o wszelkich napotkanych przeze mnie nieprawidłowościach w działaniu systemu elektronicznej rejestracji kandydatów, które nie wynikają z mojej winy. Informację, o której mowa powyżej zgłoszę na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Przyjmuje do wiadomości, że AHE zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu systemu elektronicznej rejestracji kandydatów.
 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez AHE moich danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji dla potrzeb rejestracji, postępowania kwalifikacyjnego, a następnie dokumentowania przebiegu udziału w Wydarzeniu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 j.t. ze zm.).
 7. W zakresie wskazanym w pkt 3) powyżej, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS (Short Message Service) zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).
 8. W zakresie wskazanym w pkt 3) powyżej, wyrażam zgodę na marketing bezpośredni z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego zgodnie z Ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 9. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez AHE mojego wizerunku, utrwalonego w formie zdjęć grupowych i indywidualnych wykonanych podczas udziału w Wydarzeniu w celach informacyjnych, marketingowych lub reklamowych, w szczególności w formie wydruku, pliku elektronicznego lub poprzez zamieszczenie w sieci internet.

§ 9

AHE zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu systemu (czasowych wyłączeń) rejestracji, w celu przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych systemu.

§ 10

AHE nie odpowiada za brak możliwości rejestracji spowodowanych awariami sieci Internet, przeciążeniem i awariami serwerów oraz innymi przypadkami tego rodzaju.

§ 11

Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji on-line są wykorzystywane wyłącznie dla celów wskazanych w oświadczeniach, o których mowa w § 8 ust. 2, i nie są udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem organów ścigania i innych uprawnionych instytucji działających na podstawie i zgodnie z odpowiednimi przepisami. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2014.1182 j.t. ze zm.), wszelkie dane osobowe kandydata, który z jakichkolwiek powodów nie ukończył procesu rejestracji a przekazał drogą rejestracji on-line swoje dane osobowe, zostaną usunięte.

§ 12

1. Serwer systemu rejestracji on-line rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące funkcjonowania systemu oraz rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące działań podejmowanych przez rejestrujących się kandydatów na udział w Wydarzeniu.

2. Wszelkie próby dostępu do serwera lub funkcjonującego na nim systemu rejestracji on-line, blokowanie jego funkcjonowania, przełamywanie zabezpieczeń, kradzież, nieuprawnione niszczenie i modyfikowanie danych osobowych, będą zgłaszane organom ścigania i ścigane z całą surowością prawa.

§ 13

1. Zarejestrowani kandydaci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

2. Reklamacje należy składać w formie korespondencji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. oznaczenie zarejestrowanego kandydata zawierające dane wskazane w 5 ust. 2 pkt 1-5;
 2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. AHE rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadkach szczególnie terminie rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu do 30 dni.

5. Reklamacje nie spełniające wymogów formalnych, o których mowa w ust. 3, nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-04-2016