envelope kontakt@szkolenia-wodzislaw.pl phone+ 48 (32) 661 11 47

Szanowni Państwo,

Wszystkie formy doskonalenia rozpoczynają się po skompletowaniu listy uczestników.

Powiadomimy o rozpoczęciu wszystkie osoby, które zgłoszą chęć udziału.

Powered by BreezingForms

§ 1

1. Rejestracja zgłoszeń on-line jest elektroniczną rejestracją kandydatów zamierzających uczestniczyć w różnych wydarzeniach edukacyjnych oferowanych lub organizowanych przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, zwaną dalej AHE, i ma na celu ułatwienie kandydatom uzyskanie statusu uczestnika wskazanych wydarzeń, zwanych dalej Wydarzeniami.

2. Wydarzenia mogą mieć postać konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń i innych produktów edukacyjnych lub imprez naukowych.

§ 2

AHE prowadzi elektroniczną rejestrację (on-line) kandydatów na uczestników Wydarzeń.

§ 3

Rejestracja on-line jest realizowana w okresach poprzedzających dane Wydarzenie wyznaczonych harmonogramami organizacji Wydarzeń, dostępnymi na stronie internetowej AHE: wydarzeniawodzislaw.ahe.lodz.pl / szkolenia-wodzislaw.pl

§ 4

Do rejestracji on-line służy system ewidencjonowania podań kandydatów, znajdujący się na stronie internetowej:  wydarzeniawodzislaw.ahe.lodz.pl / szkolenia-wodzislaw.pl

§ 5

1. Kandydat do udziału w Wydarzeniu, korzystający z rejestracji on-line poprzez system ewidencjonowania podań, dokonuje zgłoszenia udziału i wykonuje czynności zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej wydarzeniawodzislaw.ahe.lodz.pl / szkolenia-wodzislaw.pl

2. Dokonanie zgłoszenia wymaga podania w formularzu internetowym danych osobowych obejmujących:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres e-mail (poczty elektronicznej),
 4. numer telefonu,
 5. nazwę, adres, NIP nabywcy nie będącego osobą fizyczną,
 6. nazwę, adres odbiorcy nie będącego osobą fizyczną,

3. Kandydat w formularzu internetowym zaznacza odpowiednie opcje zawarcia umowy o udział w Wydarzeniu, wraz z wyborem opcji cenowej i wskazaniem warunków skorzystania z obowiązujących rabatów cenowych.

4. Kandydat uzyskuje informacje o dalszej drodze postępowania rejestracyjnego poprzez podane indywidualne konto e-mail.

5. Kandydat zobowiązany jest do sprawdzania podanego w zgłoszeniu konta e-mail.

§ 6

1. Dokonanie przez kandydata rejestracji zgłoszenia, nie oznacza zawarcia umowy na udział w Wydarzeniu.

2. AHE zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej liczby uczestników Wydarzenia, poniżej której Wydarzenie może nie być realizowane. Minimalna liczba uczestników Wydarzenia zostanie podana w ogłoszeniu o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na dane Wydarzenie. Przez uczestnika Wydarzenia rozumie się osobę, która dokonała prawidłowego zgłoszenia udziału w Wydarzeniu, zawarła umowę na udział w Wydarzeniu i uiściła przewidzianą umową opłatę za udział w Wydarzeniu.

3. Zawarcie umowy o udział w Wydarzeniu nastąpi po potwierdzeniu przez AHE spełnienia przez kandydata warunków udziału w Wydarzeniu oraz warunków skorzystania z obowiązujących rabatów cenowych.

4. Zawarcie umowy o udział w Wydarzeniu nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej po potwierdzeniu przez zarejestrowanego kandydata woli uczestnictwa w Wydarzeniu i uiszczeniu całej lub ustalonej przez AHE części opłaty za udział w Wydarzeniu.

5. Wysokość opłat za udział w Wydarzeniu i warunki korzystania z rabatów cenowych zostaną podane w ogłoszeniu o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na dane Wydarzenie.

§ 7

1. Zawarcie umowy o udział w Wydarzeniu jest równoznaczne ze złożeniem przez zarejestrowanego kandydata oświadczeń następujących treści:

 1. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
 2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
 3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (rejestracja on-line),
 4. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez AHE w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, w sposób określony niniejszym Regulaminem,
 5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od AHE, a także informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu strony internetowej AHE.

2. Zarejestrowany kandydat może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zawartą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. AHE może wypowiedzieć umowę o udział w Wydarzeniu, jeśli:

 1. cel rejestracji bądź sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania AHE,
 2. działalność zarejestrowanego kandydata jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 3. otrzymała zawiadomienie od właściwych organów o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 4. zarejestrowany kandydat dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych do innych kandydatów bądź AHE,
 5. zarejestrowany kandydat narusza postanowienia Regulaminu,
 6. podane przez kandydata dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o udział w Wydarzeniu składane przez AHE zostanie przesłane na podany przez kandydata w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług składane przez zarejestrowanego kandydata może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 wynosi 14 dni.

6. Zarejestrowanemu kandydatowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wystarczy wysłanie oświadczenia na adres e-mail AHE: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej.

7. Prawo, o którym mowa w ust. 6, nie przysługuje zarejestrowanemu kandydatowi w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą zarejestrowanego kandydata, przed upływem terminu określonego w ust. 6.

§ 8.

1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych przez zarejestrowanego kandydata w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2014.1182 j.t. ze zm.) jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (90-212), ul. Sterlinga nr 26. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na potrzeby realizacji procesu rejestracji, przebiegu i realizacji Wydarzenia oraz działań związanych z monitorowaniem i egzekucją opłat, jak też w celach archiwalnych. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe w związku z trybem i warunkami rejestracji ustalonymi przez AHE.

2. Połączenie ze stroną wydarzeniawodzislaw.ahe.lodz.pl / szkolenia-wodzislaw.pl jest szyfrowane przy użycu nowoczesnego zestawu szyfrów TLS 1.2 . Połączenie jest uwierzytelniane i szyfrowane algorytmem AES_128_GCM, a mechanizm wymiany kluczy to ECDHE_RSA

3. Kandydat do udziału w Wydarzeniu, korzystający z rejestracji on-line, składa następujące oświadczenia:

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rejestracji zgłoszeń on-line na wydarzenia edukacyjne organizowane przez AHE. Oświadczam, że znane mi są informacje zawarte na stronie internetowej systemu wydarzeniawodzislaw.ahe.lodz.pl
 2. Przyjmuję do wiadomości, że we wszystkich sprawach związanych z procesem rejestracji mogę kontaktować się z AHE.
 3. Przyjmuję do wiadomości, że informacje dotyczące procesu rejestracyjnego będą mi przekazywane za pośrednictwem mojego indywidualnego adresu poczty elektronicznej, jednocześnie wyrażają na to zgodę. Zobowiązuję się do ich bieżącego odczytywania i jednocześnie oświadczam, że znane mi są wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.
 4. Zobowiązuję się do bezzwłocznego informowania o wszelkich napotkanych przeze mnie nieprawidłowościach w działaniu systemu elektronicznej rejestracji kandydatów, które nie wynikają z mojej winy. Informację, o której mowa powyżej zgłoszę na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Przyjmuje do wiadomości, że AHE zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu systemu elektronicznej rejestracji kandydatów.
 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez AHE moich danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji dla potrzeb rejestracji, postępowania kwalifikacyjnego, a następnie dokumentowania przebiegu udziału w Wydarzeniu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 j.t. ze zm.).
 7. W zakresie wskazanym w pkt 3) powyżej, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS (Short Message Service) zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).
 8. W zakresie wskazanym w pkt 3) powyżej, wyrażam zgodę na marketing bezpośredni z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego zgodnie z Ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 9. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez AHE mojego wizerunku, utrwalonego w formie zdjęć grupowych i indywidualnych wykonanych podczas udziału w Wydarzeniu w celach informacyjnych, marketingowych lub reklamowych, w szczególności w formie wydruku, pliku elektronicznego lub poprzez zamieszczenie w sieci internet.

§ 9

AHE zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu systemu (czasowych wyłączeń) rejestracji, w celu przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych systemu.

§ 10

AHE nie odpowiada za brak możliwości rejestracji spowodowanych awariami sieci Internet, przeciążeniem i awariami serwerów oraz innymi przypadkami tego rodzaju.

§ 11

Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji on-line są wykorzystywane wyłącznie dla celów wskazanych w oświadczeniach, o których mowa w § 8 ust. 2, i nie są udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem organów ścigania i innych uprawnionych instytucji działających na podstawie i zgodnie z odpowiednimi przepisami. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2014.1182 j.t. ze zm.), wszelkie dane osobowe kandydata, który z jakichkolwiek powodów nie ukończył procesu rejestracji a przekazał drogą rejestracji on-line swoje dane osobowe, zostaną usunięte.

§ 12

1. Serwer systemu rejestracji on-line rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące funkcjonowania systemu oraz rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące działań podejmowanych przez rejestrujących się kandydatów na udział w Wydarzeniu.

2. Wszelkie próby dostępu do serwera lub funkcjonującego na nim systemu rejestracji on-line, blokowanie jego funkcjonowania, przełamywanie zabezpieczeń, kradzież, nieuprawnione niszczenie i modyfikowanie danych osobowych, będą zgłaszane organom ścigania i ścigane z całą surowością prawa.

§ 13

1. Zarejestrowani kandydaci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

2. Reklamacje należy składać w formie korespondencji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. oznaczenie zarejestrowanego kandydata zawierające dane wskazane w 5 ust. 2 pkt 1-5;
 2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. AHE rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadkach szczególnie terminie rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu do 30 dni.

5. Reklamacje nie spełniające wymogów formalnych, o których mowa w ust. 3, nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-04-2016

Oops, This Page Could Not Be Found!

The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

404

OSP Real Homes was developed with extreme focus on typography and we believe it provides the most comprehensive content presentation capability. Headings, text, links, tables, images, everything was designed with high level of refinement. Let's take a look.

1. Heading

This is an H1 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H2 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H3 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H4 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H5 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H6 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

 

2. Text styles

Preformatted text (<pre> tag)

 div.grid-layout2 div.grid-col {
 float: left;
 width: 49.95%;
}
div.grid-layout3 div.grid-col {
float: left;
width: 33.3%;
}

Quote text (<blockquote> tag)

You can us this style to quote somebody's speech, idea or a fragment from some book, articles, etc. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <blockquote>This is your quote</blockquote>


Highlighted Text

You can use this style to highlight important words and / or keyword expression in search result page. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <span class="highlight">This is the text to be highlighted.</span>

Highlighted Text on mouse over

You can use this style to highlight important text block on mouse over. Just roll mouse over this text block to see how it's highlighted.

Usage: <div class="box-highlight">This is the text to be highlighted.</div>

You can use this style to highlight important text block on mouse over. Just roll mouse over this text block to see how it's highlighted.

Usage: <div class="box-highlight">This is the text to be highlighted.</div>

Alert Text

You can use this style for alert or warning text paragraph requiring user's attention. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-alert">This is text that requires user's attentions.</p>

Info Text

You can use this style for regular information text paragraph that does not require much user's attentions. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-info">This is your d text.</p>

Download Text

You can use this style for information text paragraph related to download process. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-download">This is download related text.</p>

Tip Text

You can use this style for useful information like tips, hint or help text. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-tip">This is yourtip hint or help text.</p>

Comment Text

You can use this style for comment text paragraph. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-comment">This is your comment text.</p>

Attachment Text

You can use this style for information text paragraph related to attachment file. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-attachment">This is your attachment related text.</p>

Video Text

You can use this style for description text paragraph that related to video file. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-video">This is your video related text.</p>

Audio Text

You can use this style for description text paragraph related to audio file. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

 

3. Table Styles

Basic example

For basic styling—light padding and only horizontal dividers—add the base class .table to any <table>. It may seem super redundant, but given the widespread use of tables for other plugins like calendars and date pickers, we've opted to isolate our custom table styles.

Optional table caption.
#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table">
 ...
</table>

Striped rows

Use .table-striped to add zebra-striping to any table row within the <tbody>.

Cross-browser compatibility

Striped tables are styled via the :nth-child CSS selector, which is not available in Internet Explorer 8.

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-striped">
 ...
</table>

Bordered table

Add .table-bordered for borders on all sides of the table and cells.

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-bordered">
 ...
</table>

Hover rows

Add .table-hover to enable a hover state on table rows within a <tbody>.

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-hover">
 ...
</table>

Condensed table

Add .table-condensed to make tables more compact by cutting cell padding in half.

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-condensed">
 ...
</table>

Contextual classes

Use contextual classes to color table rows or individual cells.

ClassDescription
.active Applies the hover color to a particular row or cell
.success Indicates a successful or positive action
.info Indicates a neutral informative change or action
.warning Indicates a warning that might need attention
.danger Indicates a dangerous or potentially negative action
#Column headingColumn headingColumn heading
1 Column content Column content Column content
2 Column content Column content Column content
3 Column content Column content Column content
4 Column content Column content Column content
5 Column content Column content Column content
6 Column content Column content Column content
7 Column content Column content Column content
8 Column content Column content Column content
9 Column content Column content Column content
<!-- On rows -->
<tr class="active">...</tr>
<tr class="success">...</tr>
<tr class="warning">...</tr>
<tr class="danger">...</tr>
<tr class="info">...</tr>

<!-- On cells (`td` or `th`) -->
<tr>
 <td class="active">...</td>
 <td class="success">...</td>
 <td class="warning">...</td>
 <td class="danger">...</td>
 <td class="info">...</td>
</tr>
Responsive tables

Create responsive tables by wrapping any .table in .table-responsive to make them scroll horizontally on small devices (under 768px). When viewing on anything larger than 768px wide, you will not see any difference in these tables.

Vertical clipping/truncation

Responsive tables make use of overflow-y: hidden, which clips off any content that goes beyond the bottom or top edges of the table. In particular, this can clip off dropdown menus and other third-party widgets.

Firefox and fieldsets

Firefox has some awkward fieldset styling involving width that interferes with the responsive table. This cannot be overriden without a Firefox-specific hack that we don't provide in OSP Real Homes:

@-moz-document url-prefix() {
 fieldset { display: table-cell; }
}
#Table headingTable headingTable headingTable headingTable headingTable heading
1 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
2 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
3 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
#Table headingTable headingTable headingTable headingTable headingTable heading
1 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
2 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
3 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
<div class="table-responsive">
 <table class="table">
  ...
 </table>
</div>

 

4. Lists

Unordered

A list of items in which the order does not explicitly matter.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consectetur adipiscing elit
 • Integer molestie lorem at massa
 • Facilisis in pretium nisl aliquet
 • Nulla volutpat aliquam velit
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Aenean sit amet erat nunc
 • Eget porttitor lorem
<ul>
 <li>...</li>
</ul>

Ordered

A list of items in which the order does explicitly matter.

 1. Lorem ipsum dolor sit amet
 2. Consectetur adipiscing elit
 3. Integer molestie lorem at massa
 4. Facilisis in pretium nisl aliquet
 5. Nulla volutpat aliquam velit
 6. Faucibus porta lacus fringilla vel
 7. Aenean sit amet erat nunc
 8. Eget porttitor lorem

 

<ol>
 <li>...</li>
</ol>

 

5. Buttons

Use any of the available button classes to quickly create a styled button.

 
<!-- Standard button -->
<button type="button" class="btn btn-default">Default</button>

<!-- Provides extra visual weight and identifies the primary action in a set of buttons -->
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>

<!-- Indicates a successful or positive action -->
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>

<!-- Contextual button for informational alert messages -->
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>

<!-- Indicates caution should be taken with this action -->
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>

<!-- Indicates a dangerous or potentially negative action -->
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>

<!-- Deemphasize a button by making it look like a link while maintaining button behavior -->
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>

6. Labels

Add any of the below mentioned modifier classes to change the appearance of a label.

Default Primary Success Info Warning Danger
 
<span class="label label-default">Default</span>
<span class="label label-primary">Primary</span>
<span class="label label-success">Success</span>
<span class="label label-info">Info</span>
<span class="label label-warning">Warning</span>
<span class="label label-danger">Danger</span>

Easily highlight new or unread items by adding a <span class="badge"> to links, navs, and more.

Inbox 42

 
<a href="#">Inbox <span class="badge">42</span></a>

<button class="btn btn-primary" type="button">
 Messages <span class="badge">4</span>
</button>
Self collapsing

When there are no new or unread items, badges will simply collapse (via CSS's :empty selector) provided no content exists within.

Cross-browser compatibility

Badges won't self collapse in Internet Explorer 8 because it lacks support for the :empty selector.

Adapts to active nav states

Built-in styles are included for placing badges in active states in pill navigations.

<ul class="nav nav-pills" role="tablist">
 <li role="presentation" class="active"><a href="#">Home <span class="badge">42</span></a></li>
 <li role="presentation"><a href="#">Profile</a></li>
 <li role="presentation"><a href="#">Messages <span class="badge">3</span></a></li>
</ul>

logo akademia pedagoga end

Newsletter SMS

Chcesz być informowany o nowych szkoleniach?
Zostaw swój numer telefonu:

Powered by BreezingForms

zaproponuj tematyke